គម្រោងផ្លូវលេខ​៥០សេ ក្រុម​ហ៊ុនសាងសង់​​កំពុងរង់​ចាំការ​ទម្លាក់ថវិកា​ពី​សាធារណរដ្ឋ​ចិន​ដើម្បី​ដំណើរការ​ ការដ្ឋាន

គម្រោង​សាងសង់ផ្លូវ​លេខ​៥០សេ តភ្ជាប់ពីកំពង់ឆ្នាំងទៅ​កំពង់ធំ​ កំពុងស្ថិតនៅក្នុង​ដំណាក់កាល​រង់ចាំថវិកា ដើម្បី​បើក​ការដ្ឋានសាងសង់​