តោះ ! មកដឹងពីប្រវែងផ្លូវ ស្ពាន ដែលស្ថាបនារួច និងគម្រោងដែលកំពុងសាងសង់ដោយប្រើប្រាស់ថវិកាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២៣ ក្រសួងបានស្ថាបនា និងសាងសង់ផ្លូវជាតិកម្រិត១ ចំនួន៩ខ្សែ មានប្រវែងសរុប ២ ២៥៤គ.ម ដោយបានក្រាលកៅស៊ូ និងបេតុងសម្រេចបាន១០០%,