ផ្លូវអាស៊ានហាយវេលេខ១ របស់កម្ពុជា ភាគខាងត្បូង សម្រេចលទ្ធផលបានជាង៩០%ហើយ

ផ្លូវអាស៊ានហាយវេលេខ១ របស់កម្ពុជា ភាគខាងត្បូង សម្រេចលទ្ធផលបានជាង៩០%ហើយ និងត្រៀមបញ្ចប់ឱ្យបានរួចរាល់តាមកាលកំណត់នៅពេលខាងមុខ