ផ្លូវ​២០០៤​ ពី​ឃ្លាំងលក់​រថយន្តជជុះ​ ក្លាយជាតំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​ និ​ងលំនៅឋានកម្រិតខ្ពស់ដ៏ទាក់ទាញ

តំបន់ផ្លូវ​២០០៤ កំពុងកែប្រែ​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស និងកំពុងអភិវឌ្ឍមុខ​មាត់​ពីតំបន់ជាយក្រុង​ ក្លាយជា​តំបន់ដែល​ទាក់ទាញ​ខ្លាំង​សម្រាប់ពលរដ្ឋ​