តម្លៃដីនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ៦០ម៉ែត្រនៅទ្រឹង និងអាចបន្តរហូតដល់៣ឆ្នាំខាងមុខទៀត

ភ្នំពេញ ៖ បើទោះបីជានៅតំបន់បណ្ដោយផ្លូវ៦០ម៉ែត្រមានភាពទាក់ទាញ និងអំណោយផលដល់ការវិនិយោគ រួមជាមួយនឹងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍសំណង់ច្រើនជាងមុនក្ដី ប៉ុន្តែសម្រាប់តម្លៃដីធ្លីនៅ…