តំបន់​ផ្លូវ​ ៦០ម៉ែត្រ ​​នៅតែមានសក្ដានុពល​ និងការអភិវឌ្ឍន៍​យ៉ាងទូលាយ

កា​រអភិវឌ្ឍ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ​ថ្មីជា​បន្តបន្ទាប់​នៅប៉ែកខាងត្បូងរាជធានី កំពុងទាក់​ទាញវិនិយោគិន​ថ្មីៗឱ្យចាប់អារម្មណ៍​ចូលទៅ​អភិវឌ្ឍន៍​​បន្ត