កម្ពុជា-ចិន ចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារស្ដីពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវភូតគាមអនាម័យសម្រាប់ការនាំចេញផ្លែដូងស្រស់

ផ្លែដូងស្រស់ កម្ពុជាត្រូវបានអនុញ្ញាតនាំចេញ ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិន បន្ទាប់ពីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ជាមួយអគ្គរដ្ឋបាលគយចិនបានចុះហត្ថលេខា