ផ្លែមៀនប៉ៃលិនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ភូតគាមអនាម័យជាមួយភាគីចិន

ភ្នំពេញ ៖ ផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាមួយមុខទៀតហើយកំពុងចរចាបើកច្រកទីផ្សារសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិន ខណៈផលិតផលកសិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានចិនអនុញ្ញាតឱ្យនាំចូលរួចហើយ…

ផ្លែមៀនប៉ៃលិនកម្ពុជា កំពុងត្រៀមខ្លួនឈានចូលទីផ្សារចិននៅដើមឆ្នាំ២០២២

ដំណើរការចរចាបើកទីផ្សារផ្លែមៀនប៉ៃលិនកម្ពុជានាំទៅកាន់ទីផ្សារសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានឈានដល់ដំណាក់កាលដំណើរការវាយតម្លៃនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី១…