ផ្លែមៀនប៉ៃលិនជាកសិផលកម្ពុជា នឹងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

ភ្នំពេញ ៖ ខណៈដែលទីផ្សារប្រទេសចិនកំពុងបើកភ្លើងខៀវដល់ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជា ផ្លែមៀនប៉ៃលិនស្រស់របស់កម្ពុជា ក៏រំពឹងថានឹងនាំទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិន…

ផ្លែមៀនប៉ៃលិនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ភូតគាមអនាម័យជាមួយភាគីចិន

ភ្នំពេញ ៖ ផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាមួយមុខទៀតហើយកំពុងចរចាបើកច្រកទីផ្សារសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិន ខណៈផលិតផលកសិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានចិនអនុញ្ញាតឱ្យនាំចូលរួចហើយ…

ផ្លែមៀនប៉ៃលិន និងត្រីប្រារបស់កម្ពុជា អាចនាំចេញផ្ទាល់ទៅកាន់ទីផ្សារចិនឆាប់ៗខាងមុខនេះ

ផ្លែមៀន និងត្រីប្រារបស់កម្ពុជានឹងអាចនាំចេញដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនឆាប់ៗខាងមុខ ខណៈដែលបច្ចុប្បន្នក្រុមមន្ត្រីជំនាញនៃភាគីទាំង២ប្រទេសកំពុងសិក្សាលម្អិតទៅលើ