ការ​នាំ​ចេញ​ផ្លែ​មៀន​ស្រស់​កម្ពុជា​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​ប្រទេស​ចិនចាប់ដំណើរការជាផ្លូវការហើយ

ភ្នំពេញ ស្របទៅនឹងផែនការ និងការត្រៀមទុក នៅត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ការនាំចេញផ្លែមៀនស្រស់របស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារនៃប្រទេសចិនបានចាប់ដំណើរ…