ម្ទេសត្រូវបាន ISS ជ្រើសរើសជាដំណាំសំខាន់បំផុតសម្រាប់អវកាសយានិក និងជីវិតរស់នៅក្នុងទីអវកាស

ដែលក្រុមការងាររបស់ស្ថានីយ៍ទីអវកាសអន្តរជាតិ ISS ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រខ្ចប់អាហារសម្រាប់ក្រុមអវិកាសយានិក ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានរកឃើញថាអាហារប្រភេទនេះបានធ្វើឲ្យសារជាតិចិញ្ចឹម…