ផ្សារក្តឿងរាយនៅខេត្តព្រៃវែងនឹងរៀបចំពិព័រណ៍«ផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជា» ដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជា

ជាការចូលរួមអបអរសាទរបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ២០២១ -២០២២ ផ្សារក្តឿងរាយ ស្ថិតនៅក្នុងដូងវាល ឃុំក្តឿងរាយ ស្រុកកញ្ជ្រៀច ខេត្តព្រៃវែង នឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍តាំងពិព័រណ៌…