ផ្សារខេមបូឌាត្រេដរបស់រដ្ឋសហការជាមួយវិស័យឯកជន ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យពាណិជ្ជកម្ម

ភ្នំពេញ៖ ផ្សារខេមបូឌាត្រេដ នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជា ( របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃកូក្នុងការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ…