អាជីវកម្ម​ផ្សារ​ទំនើប​នៅក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ នៅតែមាន​ដំណើរការ​ជា​ធម្មតា ​ខណៈកា​រផ្គត់ផ្គង់​រំ​ពឹង​កើនឡើង​

សកម្មភាពអាជីវកម្ម​ផ្សារ​ទំនើបនៅ​ក្នុ​ងប្រទេស​កម្ពុជា ជាពិសេស​នៅរាជធានីភ្នំពេញ​នៅតែដំណើរ​ការ​ធម្មតា​ដោយកា​រផ្គត់ផ្គង់រំពឹងកើនឡើង​បន្ថែម​ទៀត