ទីផ្សារខេមបូឌាត្រេដជំរុញការលក់របស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកាន់តែទូលំទូលាយតាមរយៈផ្សារពាណិជ្ជកម្មបែបអេឡិចត្រូនិក

សហគ្រាសធុនតូច និងធម្យម (SMEs) នៅកម្ពុជាទទួលបានការរីកចម្រើន និងពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួនកាន់តែទូលំទូលាយថែមមួយកម្រិតទៀត ដោយមានការចូលរួមសហការជាមួយ…