យល់ដឹងពីកត្តាដែលអាចធ្វើឱ្យតម្លៃហ៊ុនមានការប្រែប្រួលជាប្រចាំ

ជាទូទៅ ថ្លៃភាគហ៊ុនអាចប្រែប្រួលជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដែលអាចនិយាយបានយ៉ាងសាមញ្ញថា ដោយសារកម្លាំងនៃផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការនៅលើទីផ្សារ និងកត្តារួមផ្សំមួយចំនួនទៀត