ដោយសារការផ្សារភ្ជាប់បេះដូងជាមួយធម្មជាតិ ធ្វើឱ្យស្ត្រីជាឧទ្យានុរក្សម្នាក់ជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីការពារ

ពោធិ៍សាត់ ៖ ក្នុងនាមជាស្ត្រីឧទ្យានុរក្សម្នាក់ បើទោះជាមិនមានកាយសម្បទា និងកម្លាំងខ្លាំងក្លាដូចបុរសក៏ដោយ ប៉ុន្តែដោយសារការស្រឡាញ់ និងការផ្សារភ្ជាប់បេះដូងទៅនឹងធម្មជាតិ…