ផ្សាររាត្រីថ្មីៗចំនួនពីរទីតាំង ដែលកំពុងទាក់ទាញចិត្តភ្ញៀវទេសចរទាំងចាស់ទាំងក្មេងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ផ្សាររាត្រី ត្រូវបានគេស្គាល់តាំងពីយូរមកហើយថាជាទីកន្លែ ដែលអាជីវករអាចយកទំនិញ និងផលិតផលពួកគេយកមកតាំងលក់នៅពេលយប់ ហើយក៏ជាកន្លែងសម្រាប់ភ្ញៀវអាចដើរ