ដីទំនេរ​នៅកណ្ដាលក្រុង ​និងជាយ​ក្រុង ​ត្រូវ​បានបង្កើត​ជា​ផ្សាររាត្រី និង​​ជួយដល់អាជីវកម្ម​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ

កំណើនផ្សាររាត្រីបានជួយ​ដល់អាជីវកម្ម​​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធជាច្រើ​ន ជាពិសេស​អ្នកដែលមិនមាន​លទ្ធភាពក្នុង​ការ​ជួយទីតាំងធំៗសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់ខ្លួន