គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍​ធំៗចំនួន​​១២ នៅភ្នំពេញ ត្រូវបាន​បញ្ចប់ការសាងសង់​នៅឆ្នាំ២០២៣​

ថ្វីតែឆ្នាំ ២០២៣ស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍មិនទាន់​បានប្រសើរ​ដូច​នឹងមុន​កូវិ​ដ១៩ក្ដី ​តែយ៉ាងហោចណាស់​មានគម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ចំនួន​១២​ត្រូវបានបញ្ចប់​ការ​សាងសង់​