សម្តេចតេជោ ៖ ផ.ស.ស. ជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់រំពឹងថា កើនឡើងដល់ ១៩២៤ ដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះ

ភ្នំពេញ ៖ ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(ផ.ស.ស.) ជាមធ្យម…