ក្រសួងកសិកម្ម នឹងពង្រីកស្តង់ដារគុណភាពផលិតផលជលផលកែឆ្នៃ ដើម្បីប្រជែងលើទីផ្សារ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្ម បានឱ្យដឹងថា នៅថ្ងៃខាងមុខក្រសួង នឹងរៀបចំស្ដង់ដារ សម្រាប់ផលិតផលជលផលកែឆ្នៃ និងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀត