សម្ដេចធិបតី ដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយពង្រឹងខ្សែក្រវាត់បៃតង សំដៅបង្កើនផលិតផលវិស័យទេសចរណ៍

សម្តេចធិបតី ដាក់ចេញនូវគោលនយោ បាយពាក់ព័ន្ធវិស័យទេសចរណ៍ដោយ ផ្ដោតលើការពង្រឹងខ្សែក្រវាត់បៃតង ដើម្បីពង្រឹងសកម្មភាព និងបង្កើតផលិតផលវិស័យទេសចរណ៍