ពន្ធលើចំណេញមូលធននឹងផ្តើមអនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ពន្ធលើចំណេញមូលធនដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពន្យារពេលលើកលែងអស់រយៈពេល២ឆ្នាំក្រោយការប្រកាសអនុវត្តតាំងពីដើមឆ្នាំ២០២០នោះ នឹងចាប់អនុវត្តនៅដើម