គំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្នចំនួន៤ កំពុងមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃ ដែលស្និទ្ធជាមួយជនក្រីក្រ

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងដើម្បីជួយផ្តល់ដំណោះស្រាយសង្គមសម្រាប់ប្រជាជននៅកម្រិតរបារពីរ៉ាមីត BoP និងទាមទារឱ្យមាននវានុវត្តន៍ខ្ពស់ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ