ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះធ្វើឱ្យចំនួនសម្បុកសត្វ និងកូនសត្វស្លាបកម្រៗនៅតំបន់ព្រៃឡង់មានការកើនឡើង

ព្រះវិហារ ៖ សម្បុកសត្វស្លាបសរុបចំនួន ១៧៤ និងកូនចំនួន ២៩២ក្បាល ដែលសុទ្ធជាប្រភេទសត្វកម្រ ត្រូវបានការពារក្រោមកម្មវិធីការពារសម្បុកសត្វស្លាបនៅខេត្តព្រះវិហារ គាំទ្រដោយគម្រោង USAID…