ពូជស្រូវសែនក្រអូប០១ កំពុងមានតម្រូវការច្រើននៅទីផ្សារប្រទេសចិន និងអឺរ៉ុប

ពូជស្រូវសែនក្រអូប០១ ជាស្រូវស្រាល ដែលមានរយៈពេលដាំដុះខ្លី មិនប្រកាន់រដូវកាល និងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ ខណៈតម្រូវការនៅទីផ្សារចិន -អឺរ៉ុប កំពុងកើនឡើង