ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសិក្សាពីលទ្ធភាពធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញកសិផលពោតក្រហម និងមៀនប៉ៃលិន

ប៉ៃលិន៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បាន និងកំពុងចុះពិនិត្យរំហូរនៃការនាំចេញកសិផលពោតក្រហម និងមៀនប៉ៃលិន ដើម្បីសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារ និងបន្ថែមតម្លៃកែច្នៃទៅក្នុង…