ដំណាំពោតបារាំងងាយស្រួលដាំ​ ធន់នឹងអាកាសធាតុ និងឱ្យផលលឿន

ពោតបារាំង ឬហៅថាអូក្រា ជាដំណាំធន់នឹងអាកាសធាតុរាំងស្ងួតខ្លាំង មិនរើសដី និងដាំឆាប់បានផល ដែលកសិករយើងគួរងាកមកសាកដាំនៅលើដីដែលទំនេរចោល។