ប្តីប្រពន្ធមួយគូ នៅខេត្តបាត់ដំបង កែច្នៃពោតអប់អនាម័យដាក់លក់ក្នុងផ្សារទំនើបធំៗទូទាំងប្រទេស

ប្តីប្រពន្ធមួយគូរស់នៅខេត្តបាត់ដំបង បានកែច្នៃពោតទៅជាផលិតផលសម្រេច និងដាក់លក់ក្នុងផ្សារទំនើបធំៗនៅភ្នំពេញ និងខេត្តចំនួន ៦ផ្សេងទៀត។