ព្យាករណ៍ ៖ តម្លៃមាសបានកើនឡើងលើស ២ ០០០ ដុល្លារក្នុង១អោន នៅសប្តាហ៍នេះ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Mining បានរាយការណ៍ថា តម្លៃមាសបានឡើងថ្លៃលើសពីកម្រិតជាង ២ ០០០ ដុល្លារក្នុង១អោនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កន្លងទៅនេះ…

រាជរដ្ឋាភិបាលព្យាករណ៍ជាថ្មីថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងសម្រេចបានអត្រាកំណើនក្នុងរង្វង់ ៦, ៦%សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលបានព្យាករថា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងសម្រេចបានអត្រាកំណើនក្នុងរង្វង់ ៦, ៦% ដោយសារការរំពឹងទុកនៃការបន្តនិន្នាការល្អប្រសើរនៃតម្រូវការសកល…

IMF គាំទ្រការព្យាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២ នឹងសម្រេចបានក្នុងកំណើន ៥,១% ហើយឆ្នាំ២០២៣ អាចលើស ៦,២%

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមបេសកកម្មរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ពីការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះថា នឹងអាចសម្រេចបានប្រមាណ ៥,១% ហើយក្នុងឆ្នាំ២០២៣ នឹងអាចមានកំណើនខ្ពស់ជាងការព្យាករកាលពីពេលមុនក្នុងអត្រា ៦,២% ដែលគាំទ្រដោយនិន្នាការល្អជាងការរំពឹងទុកនៃវិស័យទេសចរណ៍ ។