សៀមរាប ទទួលបានអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះប្រមាណ ១៥០០នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ

ភ្នំពេញ៖ ជើងហោះហើរចូលទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប មានចំនួនប្រមាណពី ១៥-១៧ ជើង ក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយមានអ្នកដំណើរ​ចន្លោះពី ១០០០ នាក់-១៥០០ នាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ។ នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរទេសចរណ៍​ខេត្តសៀមរាប…