ព្រាបលម្អ ងាយស្រួលចិញ្ចឹម និងអាចលក់បានតម្លៃថ្លៃដល់ទៅរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយគូ

មណ្ឌលគិរី ៖ ការចិញ្ចឹមសត្វព្រាបសម្រាប់តាំងលម្អនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះ ហាក់មិនសូវខុសគ្នាពីការចិញ្ចឹមសត្វបក្សីដទៃផ្សេងទៀតនោះទេ ពោលគឺមានរបៀបនៃការចិញ្ចឹមប្រហាក់ប្រហែលគ្នា…