ព្រឹត្តិការណ៍ថាមពលស្អាតដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៃដំណោះស្រាយអេកូ ប្រកបដោយ​ភាព​ច្នៃប្រឌិតពី​វិស័យ​សាធារណៈ និងឯកជន

ភ្នំពេញ ៖ ការប្រារព្ធកម្មវិធីដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននៃការច្នៃប្រឌិតអេកូជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមសប្តាហ៍ថាមពលស្អាតឆ្នាំ២០២២ (CEW22) ដែលរៀបចំដោយ EnergyLab…