កាន់តែអស្ចារ្យជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការជំរុញការលក់ និងការធ្វើទីផ្សាររបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣

វេទិកា និងពិព័រណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការជំរុញការលក់ និងការធ្វើទីផ្សាររបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣ បានរៀបចំដោយសភាយុវពាណិជ្ជករអន្តរជាតិកម្ពុជា