អ្នកជំនាញ ៖ Facebook រួមចំណែកក្នុងការពង្រឹង​ចំណេះដឹងសាធារណៈជន ប៉ុន្តែក៏ជាប្រភពចែកចាយ​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយផងដែរ

ភ្នំពេញ ៖ កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានចេញនូវសេចក្ដី ប្រកាសព័ត៌មានមួយអំពីការសម្រេចបណ្ដេញចេញនូវតំណាង…