កម្ពុជា ចិន ចាប់ផ្តើមជជែកពីការស្ថាបនាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ 

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា និងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃអគ្គនាយករងនាយកដ្ឋានទុនបរទេសរបស់ចិនបានជួបពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងម្អិត ដើម្បីឈានទៅរកការជីកព្រែកហ្វូណនតេជោ