បច្ចុប្បន្នភាព ៖ ទីផ្សារ​ដីធ្លី​ក្នុង​ខេត្តកំពត មិនទាន់មានកា​រប្រែប្រួល​ខុស​ពីឆ្នាំមុននៅឡើយ​

ដីធ្លីនៅក្នុង​ខេត្តកំពត នៅតែមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើ​រដូច​កាលមុនវិបត្តិ​កូវីដ​១៩​​នៅឡើយទេ ពោល​​នា​ពេលបច្ចុប្បន្ន​នេះ គឺនៅទ្រឹង​នៅឡើយ​