ទីផ្សារគ្រំជំពុះទា កំពុងមានភាពល្បីល្បាញ និងជួយជីវភាពសហគមន៍ឱ្យរីកចម្រើន

កោះកុង ៖ គ្រំជំពុះទា ដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ការពារសហគមន៍ពាមក្រសោបខេត្តកោះកុង ត្រូវបានប្រជាសហគមន៍នាំគ្នាប្រកាន់ខ្ជាប់ធ្វើជាមុខរបរ…