តំបន់​ផ្លូវ​សំខាន់ៗចំនួន​២ នៅ​កណ្ដាលក្រុង​ភ្នំពេញ ​កំពុងក្លាយជា​តំបន់ឧស្សាហកម្មធនាគារ

តំបន់​ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ​សំខាន់ៗចំនួន​ ២ ខ្សែ​ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឃើញថា​កំពុង​មានការអភិវឌ្ឍ​លើ​ឧស្សាហកម្មធនាគារ​