អគារ​ជាប់​គាំង​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​​ត្រូ​វការទុនប្រមាណ ១ ១៦១លានដុល្លារ ​ដើម្បីបន្ត​ដំណើរការ

អគារ​ជាប់គាំង​​សរុ​បនៅក្នុង​ខេត្តព្រះសីហនុ​មានចំនួន ៣៦២អគារ ក្នុង​នោះ​មាន​១៧៦​អគារ​បានសាងសង់​រួច​តែ​ពុំ​ទាន់​ដាក់​ដំណើរការ​ ដោយ​អគារ​ជាប់គាំង​សរុប​នេះ……