ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី

រីយ៉ាត់ ៖ រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud ត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត…