ដំណឹងល្អសម្រាប់ពិភពលោក ! ចិនបង្កើតបានផែនទីភពព្រះច័ន្ទដែលមានព័ត៌មានលម្អិតជាងគេបំផុត

ផែនទីខ្នាត ១/២ – ៥០០ ០០០ ថ្មីរបស់ភពព្រះច័ន្ទត្រូវបានដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការដោយប្រទេសចិន និងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផែនទីដែលបានបង្ហាញព័ត៌មានលំអិតបំផុត និងព័ត៌មានច្រើនជាងគេបំផុត…