កម្ពុជាកំពុងបន្តកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ភស្តុភាកម្ម លើកកម្ពស់វិស័យដឹកជញ្ជូន

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងគោលដៅគាំទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន និងកំពុងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍន៍ស្ទើរគ្រប់វិស័យ ដែលក្នុងនោះការអភិវឌ្ឍ និងស្ដារឲ្យ…