រយៈពេល១០ឆ្នាំ វិស័យដឹកជញ្ជូន និងភស្តុភារកម្មត្រូវការទុនវិនិយោគប្រមាណ ៣៦,៦ ពាន់លានដុល្លារ

ផែនការមេគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្ដីពីប្រពន្ធដឹកជញ្ជូនអន្តរមធ្យោបាយ និងភស្តុភារកម្ម ២០២៣-២០៣៣ មាន ១៧៤​គម្រោង និងត្រូវការទុនប្រមាណ ៣៦,៦ ពាន់លានដុល្លារ។

គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មក្រុងព្រះសីហនុចាប់ផ្តើមសិក្សាហើយ

ភ្នំពេញ ៖ ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវបានចាប់ផ្តើមហើយ បន្ទាប់ពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែមេសា ដោយរំពឹងថានឹង…

មជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មភ្នំពេញថ្មីតម្លៃ ២០០លានដុល្លារនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ

ភ្នំពេញ ៖ មជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មភ្នំពេញតម្លៃ ២០០លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងបើកដំណើរការសាងសង់ក្នុងពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ ដើម្បីសម្រួលដល់ការនាំចេញ និងនាំចូល ជាពិសេស…