កម្ពុជា-ជប៉ុន គ្រោងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និងប្រែក្លាយកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុទៅជាកំពង់ផែថ្នាក់តំបន់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង មិត្តជប៉ុន កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីជួយប្រែក្លាយកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុឱ្យក្លាយទៅជាកំពង់ផែប្រចាំតំបន់ ((The Regional Port) និង បង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា-ជប៉ុន(Cambodia-Japan Special Economic Zone) ។