ចុងឆ្នាំ២០២២នេះ ផ្សារទំនើបធំៗចំនួន២នៅប៉ែកខាងត្បូងភ្នំពេញ​នឹងដាក់ដំណើរការ​

ភ្នំពេញ ៖ ផ្សារទំនើបធំៗលំដាប់អន្តរជាតិចំនួន២ស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញ នឹងដាក់ដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ២០២២នេះ ហើយនឹងមានការផ្គត់ផ្គង់ទីតាំងលក់រាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុង…