តំបន់ភាគឦសាន កំពុងជំរុញផែនការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីក្លាយជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចទី៤ របស់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ស្របទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ បច្ចុប្បន្នគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនកំពុងបង្ហាញរូបរាង…