អ្នកជំនាញ​អចលនទ្រព្យ​បង្ហាញពីភាពខុសគ្នា​នៃ​ទីផ្សារ​ខុនដូ​នៅកម្ពុជា​ឆ្នាំ២០២២​

ភ្នំពេញ៖ អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យបានលើកឡើងថា ឆ្នាំ២០២២នេះ គឺជាឆ្នាំដែលវិបត្តិកូវីដ១៩នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាព…