តោះ ! មកដឹងពីភាពចាំបាច់នៃការជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ ការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ធនាគារឯកជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានាបានរួមគ្នាលើកកម្ពស់ប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលឱ្យចរាចរកាន់…

សារាយសមុទ្រនៅតែមានសារសំខាន់ និងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់គ្រប់ជីវិតរស់នៅលើផែនដី

សារាយសមុទ្រត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជអាហារបញ្ជាក់ថានៅតែមានភាពចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ទ្រទ្រង់គ្រប់ជីវិតដែលរស់នៅលើផែនដីយើងនេះ ទាំងពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគតកាល